Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.sts-timing.pl

SPIS TREŚCI

 1. Przepisy ogólne
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych
 5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
 6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 7. Polityka cookies
 8. Postępowanie reklamacyjne oraz pozasądowe formy rozwiązywania sporów

Art. 1

Przepisy ogólne

 • Strona www.sts-timing.pl umożliwia m.in. dostęp do następujących funkcjonalności:
  • kalendarz wydarzeń sportowych
  • możliwość złożenia zapytania ofertowego
  • możliwość kontaktu w pozostałych sprawach
 • Administratorem danych osobowych grodzonych w związku z działaniami opisanymi w art. 1.1 są wspólnicy spółki cywilnej STS-2 SPÓŁKA CYWILNA TOMASZ KURKOWSKI, MACIEJ KWIATKOWSKI (dalej jako „Administrator“).
 • Ponadto, za pośrednictwem strony www.sts-timing.pl możliwe jest:
  • dokonanie rejestracji na wydarzenie sportowe (w tym dokonanie płatności)
  • administrowanie dokonanym przez siebie zgłoszeniem z poziomu konta użytkownika
  • zapoznanie się z opublikowanymi rezultatami wydarzeń sportowych
 • Administratorem danych osobowych grodzonych w związku z działaniami opisanymi w art. 1.3 są podmioty organizujące dane wydarzenie sportowe (dalej jako „Organizatorzy“).
 • Dane identyfikujące Organizatorów, ich dane kontaktowe, stosowane przez nich reguły przetwarzania danych osobowych, wdrożone przez nich polityki prywatności, regulaminy i inne akty prawne, są każdorazowo publikowane na stronie www.sts-timing.pl na podstronie danego wydarzenia sportowego.
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO).
 • Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: rodo@sts-timing.pl

Art. 2

Zasady przetwarzania danych osobowych

 

 • W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
  • Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
  • Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel.
  • Adekwatności – Administrator gromadzi tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich przetwarzania;
  • Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane;
  • Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych.
  • Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Art. 3

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

 • Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
 • Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:

 

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, realizacji innych usług;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk.

 

Art. 4 Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 

 • Dane osób kontaktujących się z Administratorem
  • Dane te Administrator przetwarza, by móc udzielić odpowiedzi na pytania, wnioski bądź uwagi sformułowane dostępnymi kanałami
  • Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • nr telefonu,
   • adres IP
  • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nawiązanie kontaktu i udzielenie odpowiedzi.
 • Dane osobowe kontrahentów
  • dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy, jej realizacji oraz świadczenia późniejsze obsługi;
  • Zakres przetwarzania danych:
   • dane identyfikacyjne (w tym informacje o prowadzonej działalności gospodarczej)
   • dane kontaktowe
   • dane personelu upoważnionego do kontaktu z Administratorem
   • dane niezbędne do dokonania rozliczeń
  • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 • Dane osób formułujących zapytanie ofertowe
  • Dane te Administrator przetwarza, by móc dostosować, a następnie przedstawić ofertę współpracy
  • Dane te, w zależności od sytuacji mogą obejmować:
   • imię i nazwisko,
   • adres poczty elektronicznej,
   • nr telefonu,
   • adres IP
  • Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do stworzenia oferty, jej przesłania oraz dostosowania do oczekiwań klienta. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić przedstawienie oferty oraz jej dostosowanie.
 • Ponadto, jak wskazano w art. 1, w ramach strony www.sts-timing.pl w związku z działalnością Organizatorów, przetwarzane są przez nich również inne kategorie danych osobowych.
  • Zwykle, Organizatorzy przetwarzają dane osobowe w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzeń sportowych, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  • Przetwarzanie danych przez Organizatorów, obejmuje często także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas wydarzeń sportowych wynik.
  • Zdarza się, iż Organizatorzy pozyskują dane osobowe również w celu dostarczania informacji o aktualnościach (newsletter) na podany uprzednio w tym celu dobrowolnie adres e-mail lub nr telefonu.
  • Informujemy, że decyzja o tym, że:
   • jaki jest zakres przetwarzania
   • jaki jest cel przetwarzania
   • jakie są reguły przetwarzania
   • w jaki sposób można się skontaktować
   • w jaki sposób można zrealizować swoje prawa każdorazowo należy do Organizatora. To Organizator, jako administrator danych osobowych jest podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Art. 5

Sposób postępowania z danymi osobowymi

 • Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
  • wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  • ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk
 • Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
  • podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, dokonanie płatności, obsługa informatyczna)
 • Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
 • Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Art. 6

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  • usunięcia swoich danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 • Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 • W celu realizacji opisanych uprawnień, należy skontaktować się pod adresem: rodo@sts-timing.pl
 • Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
 • Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
 • Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Art. 7 Polityka cookies

 • Strona www.sts-timing.pl wykorzystuje pliki cookies. Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
 • pliki cookies niezbędne do zapewnienia użyteczności strony www, działania jej podstawowych funkcji
 • pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach)
 • pliki cookies dotyczące narzędzi społecznościowych, udostępniane przez serwisy takie jak: Google, Facebook, Twitter, Youtube (Istotą funkcjonowania tych narzędzi jest nawiązywanie łączności z serwerami poszczególnych portali. W ramach łączności, zawartość wtyczki, a więc informacje o wyświetleniu strony www.sts-timing.pl zostaje przekazana do wyżej wskazanych podmiotów. Dzięki opisanej wyżej integracji, wskazane podmioty uzyskują możliwość przyporządkowania wizyty na stronie www.sts-timing.pl do indywidualnego profilu w danym serwisie społecznościowym).
 • Szczegółowe informacje na temat polityk (w tym na temat narzędzi społecznościowych) odnaleźć można na stronach www:
 • https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
 • https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
 • https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
 • https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
 • Pliki cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez użytkowników informacjami.
 • Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzi społecznościowych poprzez blokadę skryptów.
 • Użytkownicy strony www.sts-timing.pl mają prawo wyłączyć pliki cookies (wszystkie bądź poszczególne rodzaje) w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze strony bez zmiany tych ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.

 

Art. 8 Postępowanie reklamacyjne, pozasądowe formy rozwiązywania sporów

 • Każdy osoba korzystająca ze strony www.sts-timing.pl ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania strony, oferowanych za jej pośrednictwem funkcjonalności.
 • Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: rodo@sts-timing.pl
 • W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
  • dane identyfikujące zgłaszającego;
  • opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
  • oczekiwany sposób rozwiązania.
 • Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Informujemy, że osoba będąca Konsumentem (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 • Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
  • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
 • Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php